АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИЦИ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2021/2022 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ПРОЕКТИ

ДЕЙСТВАЩИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ЗАСЕДАНИЯ

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА