Иновации • Проекти • Програми

Иновации

Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – Шумен получава статут на  иновативно училище през учебната 2017/2018 година. Това е естествено продължение на повече от десетгодишната работа на училището по иновативни подходи в образователния процес и предоставянето на  среда,  в която учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развиват креативното си мислене.

STEM ЦЕНТЪР "УТРЕЛАНДИЯ"

Основен приоритет на STEM образованието е изграждането на среда, в която детето да бъде изследовател, пътешественик и откривател в областта на природните, техническите и хуманитарните науки, а ролята на учителя е да напътства и вдъхновява творческото мислене и креативността на учениците. Това е основната цел в програмата на открития през учебната 2020/2021 година център за млади изследователи, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. За учебната 2021/2022 година е сформиран клуб „Дигитални творци“ с ръководител Десислава Тенева.

„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

„ОБИЧАМ ДА МИ Е ЧИСТО”

Дворът на СУ „Йоан Екзарх Български” се превръща в естетически и екологично привлекателно пространство за учениците и техните родители, учителите и гражданите на града. Формира се екологически грамотно и съзнателно отношение към околната среда чрез развитие на екологичната култура на подрастващите.

Подкрепете ни в следващите ни идеи и проекти...

За повече информация и предложения по бъдещите ни дейности и въведения може да се обърнете към екипа ни …

Програми и Проекти
МОДУЛ - "ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИШАТА"

Проектът е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП). Това е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството. Осъществяването на модула е насочено към подобряване качеството на знанията и уменията.

МОДУЛ - "ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ"

За придобиване на основни компетентности в областта на природните науки, като задължителен елемент от общообразователната подготовка, e необходимо да се подобрят условията за експериментална работа в българските училища с цел формиране у учениците на практически знания и умения. За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“

Участници в проекта са четирите иновативни паралелки в начален етап. Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. Участието на ученика при създаване на критериите за оценка и при подбора на материалите за портфолиото позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване и да се оцени не само конкретен резултат, но и процесът на учене.

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие

Средно училище „Йоан Екзарх Български”- Шумен е единственото училище в региона с хуманитарен профил, в което като профилиращи предмети се изучават Български език и литература, История и цивилизация, Философия, Чужд език и Информационни технологии. Точно с тези културно-образователни области са  свързани интересите и  амбициите на нашите ученици. Тук са и нашите успешни участия в национални олимпиади, научни конференции и конкурси. Ето защо считаме за уместно да се работи интензивно с изявени ученици, показали подчертани възможности и постигнали вече определени успехи, в тези направления. Основната цел на проекта е създаване на условия за личностното развитие на учениците.

Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

По Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ учителите и учениците от иновативните паралелки имат възможност да покажат какво са постигнали при прилагането на иновативни подходи и дигитализиране на учебния процес. С цел споделяне на инструменти и добри практики екипите от специалисти от партниращите ни по програмата училища, заедно с придружаващите ги ученици, наблюдават учебни часове в иновативните паралелки на училището. Така те представят потенциала на иновативните подходи в обучението и дигитализацията на образователния процес като действащ инструмент за повишаване качеството на образованието.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване на постиженията им по общообразователната подготовка“

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните си възможности и интереси. За осигуряване на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за усвояване на необходимите компетентности. В началото на училищното обучение наред с общоизвестните социални и педагогически фактори, оказващи влияние върху успеха на малкия ученик, се добавят и други, типични за възрастта му – неорганизираност, липса на самоконтрол, липса на системност в учебната работа, неустойчивост на вниманието, бърза умора и пр. Натрупването на разнообразни причини за неуспех води до прерастване на епизодичното изоставане по един учебен предмет в устойчиво изоставане по няколко учебни предмета, а впоследствие и до общо и дълбоко изоставане, което от своя страна, е и първостепенна причина за отпадане от училище. Диференцираната грижа за учениците от началната училищна възраст следва да е насочена към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане.